Adatvédelem

Törvény a személyes adatok védelméről („A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 87/2018. sz.)

A webhely látogatása, és az alkalmazások használata során az Egyesület feldolgozza az Ön adatait. Ilyenkor a készüléke és a miénk különféle adatokat megosztanak, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az így összegyűjtött adatokat többek között webhelyünk optimalizálására használjuk fel.

Amikor webhelyünket meglátogatja az Ön készülékén használt böngésző automatikusan és az Ön hozzájárulása nélkül elküldi webhelyünk szerverére:

– az eszköz IP-címét, amelyről a hozzáférés történt, és amely rendelkezik internet-hozzáféréssel,
– a hozzáférés dátumát és idejét,
– a letöltött fájl nevét és URL-címét,
– internetes oldalt/alkalmazást, ahonnan a hozzáférés történt (hivatkozó URL),
– az Ön által használt böngészőt és szükség esetén az internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép operációs rendszerét, valamint a szolgáltató nevét.

A fenti adatokat ideiglenesen az alábbi célokra tároljuk:
– zavartalan kapcsolat biztosítása,
– webhelyünk/alkalmazásunk zökkenőmentes használatának biztosítása,
– a rendszer biztonságának és stabilitásának értékelése.

Az IP-cím kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 6) pontja (jogos érdek). Jogos érdekünk a fent említett adatkezelés céljából ered.

Ezeket az adatokat általában nem továbbítjuk harmadik félnek.
Az adatokat az oldal látogatása során átmenetileg tároljuk, majd az adatok automatikusan törlődnek. Miután elhagyja webhelyünket, a földrajzi helyadatok törlődnek.
A kapcsolatfelvételi űrlapon, telefonon vagy e-mailben megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Adatait kizárólag a meghatározott célnak megfelelően, kérdésének megválaszolása érdekében kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 6) pontja (jogos érdek).

Amennyiben részt vesz valamelyik felmérésünkben, a részvétel önkéntes. Az anonim felméréseknél nem tárolunk olyan adatokat, amelyek alapján a felmérésben résztvevő személy azonosítható. Csak a részvétel dátumát és időpontját tároljuk. Minden olyan személyes adatot, amelyet a felmérés során megadott, önkéntes hozzájárulásnak tekintjük, és a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően tároljuk. Abban az esetben, ha Ön hozzájárult a felmérés lebonyolításához, az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzájáruláson alapul. Ilyen esetben jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. A felmérésekkel kapcsolatos adatkezelés részleteire az egyes felmérések adatvédelmi szabályai az irányadók.

Minden olyan személyes adatot, amelyet Ön a weboldalon vagy e-mailben feltett kérdésével (javaslat, dicséret vagy kritika) megoszt, legkésőbb a végső megválaszolástól számított 90 napon belül törlünk vagy anonimizálunk.

Szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából végzett adatkezelés (a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 2. pont). Az adatok kezelése a szerződéses jogviszonyt megelőző szerződéskötés előkészítése, valamint a szerződéskötést követő kötelezettségek teljesítése céljából történik.

Adatkezelés jogi kötelezettségek teljesítése céljából (a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 3. pont). Az adatkezelés célja, egyedi esettől függően, jogszabályi előírásokból adódik. Például az adatkezelés teljesítése kötelező bizonyos dokumentumok megőrzése és azonosítás céljából, pl. a pénzmosás elleni küzdelem szabályzata alapján, az adóellenőrzés és az állami hatósági megkeresések keretében történő bejelentés és adatkezelés alapján.

Adatkezelés jogos érdekek teljesítése céljából (a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 6. pont)

Üzleti kapcsolatunk részeként köteles megadni számunkra azokat a személyes adatokat, amelyek a szerződéses jogviszony megindításához, végrehajtásához és megszüntetéséhez, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, valamint amelyeket kötelezettségünk gyűjteni vagy jogos érdek alapján jogosultak vagyunk gyűjteni. Ezen adatok nélkül általában nem tudunk Önnel üzleti kapcsolatot kialakítani.

Abban az esetben, ha a személyes adatokat olyan címzetteknek továbbítjuk, amelyek nem tagjai az Európa Tanács a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezménye megállapodásának, az adatokat csak abban az esetben továbbítjuk, ha az EU megerősítette, hogy az adatvédelem megfelelő szintű, amennyiben az adatok címzettjével létezik megállapodás a megfelelő adatvédelmi szintről (például általános szerződési feltételek révén), vagy ha Ön hozzájárul az adatok továbbításához.
A hozzájárulás visszavonásának jogán túl, ha a törvényi feltételek teljesülnek, Önt az alábbi jogok illetik meg:

– jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, a személyes adatok védelméről szóló törvény 26. cikke alapján,
– jogosult kérni a helytelen vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, a személyes adatok védelméről szóló törvény 29. cikke alapján,

– jogosult kérni személyes adatai törlését, a személyes adatok védelméről szóló törvény 30. cikke alapján,

– jogosult az adatkezelés korlátozására, a személyes adatok védelméről szóló törvény 31. cikke alapján,

– jogosult az adathordozhatósághoz, a személyes adatok védelméről szóló törvény 36. cikke alapján,

– jogosult tiltakozni, a személyes adatok védelméről szóló törvény 37. cikke alapján.

A személyes adatok védelméről szóló törvény 26. cikke értelmében jogában áll kérni, hogy díjmentesen tájékoztassuk Önt a személyes adatainak kezeléséről, biztosítsuk az ezen adatokhoz való hozzáférést, valamint tájékoztassuk az alábbi információkról:

– az adatkezelés céljáról;

– a kezelt személyes adatok kategóriáiról;

– azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

– az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől (egyesület) a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

– az érintett azon jogáról, hogy felügyeleti hatósághoz (közérdekű információkért és személyes adatok védelméért felelős biztos) címzett panaszt benyújtson;

– ha az adatokat nem az érintettől (Ön) gyűjtötték, a személyes adatok (elérhető információk) forrására vonatkozó adatokról;

– a személyes adatok védelméről szóló törvény 38. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre (Önre) nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítással kapcsolatos megfelelő védelemről a személyes adatok védelméről szóló törvény 65. cikkének megfelelően. Jogosult arra, hogy kérésére, indokolatlan késedelem nélkül, az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük.
Az adatkezelés céljától függően jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
Az alábbi esetekben jogosult kérni személyes adatainak törlését:

– ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– ha a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 1) pontja vagy 17. cikk (2) bekezdés 1) pontja alapján ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– ha Ön a személyes adatok védelméről szóló törvény 37. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs más olyan jogszerű oka, amely elsőbbséget élvezne az érintett jogos érdekével, jogával vagy szabadságával szemben;

– ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– ha a személyes adatokat jogi kötelezettségeink teljesítéséhez törölni kell;

– ha a személyes adatok gyűjtésére a személyes adatok védelméről szóló törvény 16. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatokat, és kötelesek vagyunk azokat törölni, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszünk észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– vitatja a személyes adatok pontosságát, azon időtartamom belül, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek (nekünk) már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– a személyes adatok védelméről szóló törvény 37. cikkének (1) bekezdése szerint Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és folyamatban van annak megállapítása, hogy az adatkezelő (mi) jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

A személyes adatok védelméről szóló törvény 36. cikke alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

– az adatkezelés a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 1) pontja vagy 17. cikk (2) bekezdés 1. pontja szerinti hozzájáruláson, vagy ugyanezen törvény 12. cikk (1) bekezdés 2. pontja szerinti szerződésen alapul; az adatkezelés automatizált módon történik.

Ez a jog magában foglalja azt a jogot is, hogy személyes adatait közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, feltéve, hogy ez technikailag megvalósítható.

A személyes adatok védelméről szóló törvény 37. cikke szerinti tiltakozási jog

A fent említett általános tiltakozáshoz való jog a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt összes adatkezelési célra vonatkozik, amely adatokat
a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. cikk (1) bekezdés 6) pontja alapján kezelik. Az üzletszerzés érdekében történő adatkezelés elleni tiltakozáshoz való joggal ellentétben (lásd a 6. pontot), a személyes adatok védelméről szóló törvény csak akkor köteles ilyen általános tiltakozáshoz való jogot alkalmazni, ha ennek oka nagy jelentőséggel bír, pl. lehetséges élet- vagy egészségveszély esetében. Ezen kívül lehetősége van a személyes adatok védelméért felelős állami hatósághoz vagy az egyesületben illetékes személyhez fordulni.

Kérdéseivel vagy jogosultságaival kapcsolatban forduljon hozzánk

Ha bármilyen további kérdése vagy problémája merül fel adatai felhasználásával és webhelyünkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, és mi mindent megteszünk, hogy segítsünk.

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen udruzenjeota@gmail.com