Zaštita podataka

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS br. 87/2018)


Udruženje OTA obrađuje vaše podatke prilikom posete ove internet stranice i prilikom korišćenja aplikacija. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između vašeg i našeg uređaja, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
– datum i vreme pristupa,
– ime i URL preuzete datoteke,
– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.

Navedeni podaci privremeno se čuvaju u sledeće svrhe:
– obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
– obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,
– procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Generalno ove podatke ne prenosimo trećim licima.
Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.

Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, postupamo poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaše pitanje. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes).

Ako učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vreme vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Detalji o obradi podataka u vezi anketa su regulisani pravilima zaštite podataka svake pojedinačne ankete.

Sve lične podatke koje nam dostavite prilikom postavljanja nekog pitanja (sugestije, pohvale ili kritike) preko ove internet stranice ili putem e-maila, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od 90 dana nakon davanja konačnog odgovora.

Obrada u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza (član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).
Podaci se obrađuju radi pripreme zaključenja ugovora, koja prethodi ugovorom odnosu kao i u svrhu ispunjavanja obaveza nakon zaključenja ugovora.

Obrada u svrhu ispunjenja zakonske obaveza (član 12, stav 1, tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Svrha obrade podataka proizilazi, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja, iz zakonskih propisa. Tako na primer, podaci se obrađuju u svrhu ispunjenja obaveza čuvanja dokumentacije i u vezi identifikacije, npr. na osnovu propisa za sprečavanje pranja novca, na osnovu poreske kontrole i prijave i obrade podataka u okviru upita državnih organa.

Obrada u svrhu ispunjenja legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa vama.

U slučaju da lične podatke prosleđujemo primaocima izvan zemalja koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, prosleđivanje podataka se vrši samo u slučaju da je EU potvrdila odgovarajući stepen zaštite podataka, ukoliko je sa primaocem podataka ugovoren odgovarajući stepen zaštite podataka (npr. putem standardnih ugovornih klauzula) ili ukoliko nam vi za to date saglasnost.
Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:

– pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

– pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

– pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

– pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

– pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

– pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:

– o svrsi obrade;

– o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;

– o primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;

– o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;

– o postojanju prava da se od nadležnog lica (OTA) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na  ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;

– o pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);

– o izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas);

– o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja,
isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.
Imate pravo da zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:

– podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

– vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

– kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;

– podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

– podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;

– podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

– osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;

– obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;

– rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili

– ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.

Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

– obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe (pogledaj tačku 6), mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili nadležnom licu u udruženju.

Kontakt za pitanja ili ostvarenja vaših prava

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem vaših podataka kao i u vezi naše internet stranice, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Link za kontakt je udruzenjeota@gmail.com